Акимбекова Гульзира Шардарбековна

 

 

Кандидат филологических наук

Доцент

 

Раб.тел.: 8 727 293-76-12

 

 

 

Эл.адрес: gul_shardarbek@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

  • Биография, научная деятельность
  • Публикации
  • Преподавание
  • Награды, гранты
1.Қазақ тілі. Жоғары деңгей. Учебное пособие, Алматы. «Экономика» 2012. (соавторство)

 

2.Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгей. «Ұлытау» мәдени-лингвистикалық тыңдаушыларына арналған оқу құралы. Алматы, 2012. (соавторство)

 

3.Қазақ тілі. Жалғастырушы деңгей. «Ұлытау» мәдени-лингвистикалық тыңдаушыларына арналған оқу құралы. Алматы, 2013. (соавторство)

 

4. «Қала тілі: коммуникативтік қызметі» (Монография). Алматы, Қазақ университеті. 2010.122 бб.

 

5.«Қала тіл – лингвистикалық проблема» ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. -Алматы, 2007. №5 (104) -36-39 бб. 2.«Қазіргі қазақ прозасындағы қала тілінің элементтері» Тілтаным. - Алматы, 2009. №2 (34) – 148-153 бб. «Қоғамдағы бейресми жастар тобының тілі» Қазақстан Республикасының Ғылым Министрлігі – Ғылым академиясының хабарлары Тіл, әдебиет сериясы. – Алматы, 2009. 4(176) -56-58 бб.

 

6.«Қала тіліндегі жалпы объекті атауларындағы жаргон элементтері» ҚазҰПУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы, №4(30), -Алматы, 2009. 49-52 бб. 4. «Қала тіліндегі семантикалық және семиотикалық аспектідегі годонимия» Қазақстан: бірлік пен әр алуандық жолында. (жинақ) Астана, 2009. 226-230 бб.

 

7. «Қала тіліндегі «базар тілінің» компоненттері» ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. №5-6 (121-122), -Алматы, 2009. 152-155 бб.

 

8. «Қазіргі қазақ әдеби тілі және ауызекі тіл мәселелері» Қазіргі қазақ тілінің функционалды стильдік құрамының эволюциясы. (жинақ) Алматы, Қазақ университеті, 2010. 32-53 бб.

 

9. «Қала тілінің лексикалық сипаты және қарапайым тіл» Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан. (жинақ) І бөлім. Астана. 2011. 80-85 бб.

 

10. «Қала тіліндегі қарапайым тілдің рөлі» Әлеуметтік –гуманитарлық ғылымдарының өзекті мәселелері: ізденіс және шешу жолдары (жинақ) 2011ж. 161-165 бб.

 

11. «Қала тілі және қала тіліндегі жалпы объекті атауларындағы жаргон элементтері» International scientific journal «Global Science Communications» «Science, education and new technologies» Netherlands, 2011. 4-10 бб.

 

12. «Қала мектептері оқушыларының сөйлеу тіліндегі жаргондар мен арготизмдер» Тілтаным, 2012ж МАМЫР айы

 

13. «Қала тілі және қала тіліндегі «қылмыстық» компоненттер» Шәкәрім ғылыми-танымдық журнал. 3 (16)2012, 60-65 беттер

 

14. Еліміздегі шетелдік студенттерге іс қағаздарын оқытудың маңыздылығы.pdf // Кыргыз тили жана адабияты: окутуунун инновациялык технологиялары. Илимий-методикалык журнал ISSN 1694-7118, №4 2014г.

 

15. Шетелдік студенттерге қазақ тілінді іс қағаздарын оқыту.pdf// "Қазақ жазуының латын графикасына көшуі - заман талабы" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік симпозиум. 7 июня 2013г. Әл-Фараби атындағы ҚазҰҮ 

 

16. Қала тіліндегі ауызекі тілдік ерекшеліктердің пайда болуына әсер ететін факторлар.pdf 

 

17. Қазіргі ауызекі тілдік ерекшеліктердің материалдық негізі.pdf//Научный журнал Вестник Евразийского национального университета Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарные науки. ISSN 1028-9364. №3(100) 2014

 

18. Қазіргі жастардың сөйлеу тіліндегі жарымжан сөздер.pdf// VI "Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24-26 апреля 2014г.