Бизнестегі контроллинг орталығы

Ғылыми жетекшісі:

 

Ташенова Сарқыт Джалеловна, э.ғ.д., профессор


Жетекшісі:

Кенжалиев Азамат Джусупович, инженер,  «DEKA Controlling» ЖШС директоры
Тел.: +7 (727) 302 2222 вн. 184
Email: tashenova@almau.edu.kz

 

 


Ғылыми қызметкерлер:


Исмұханбетова З.Н., э.ғ.к., доцент;
Шапағатова Б.С., ALMA University (бұрын ХБА) DBA бағдарламасының доктаранты;
Оразалина Р.Т., аға оқытушы;


Орталық  2011 жылдың басында құрылды.


Қызметтің негізгі бағыттары:

Жұмыстың тиімділігін жоғарлату, өнімдер мен көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында контроллинг тұжырымдамаларын дамыту және жетілдіру.

·         Теория;

·         Халықаралық тәжірибені үйрену;

·         Сase study негізіндегі семинарларда білім беру;

·         Практика;

·         Алдыңғы қатарлы басқару технологияларын енгізу;

·         Практиктер арасында пікір алмасу;

·         Ғылым;

·         ҚР-дағы басқару жағдайының  мәселелері, Қазақстан кәсіпорындарында контроллингтің алдыңғы қатарлы тәжірибелерін енгізу түрлері мен механизмдері бойынша ғылыми зерттеулер;

·         Қазақстан Республикасында  контроллингті дамыту стратегиясы;

·         Германияның өнегесі бойынша мемлекеттік басқаруға контроллингті енгізу;

·         Ұлттық және көпшілік компанияларда контроллингті тарату;

·         Коммерциялық кәсіпорындарда контроллинг тәжірибесін тарату;

·         ҚР кәсіпорындарының контроллинг бойынша мамандарына пікір алмасу және халықаралық тәжірибені үйрену  үшін;

·         Контроллинг Университеті негізінде ҚР тексерушілерді кәсіби сертификаттауды қалыптастыру.

 


Контроллинг Орталығының келешектегі  дамуы:


2011-2014 жылдар
Контроллинг идеясын тарату. Халықаралық тексерушілер ортасына кіру. ҚР тексерушілерінің  Аймақтық тобын құру, контроллингтің қазақстандық көрінімі мен даму жолдарын жасау. ALMU негізінде контроллинг Академиясы мен  Тексерушілер клубын құру. ҚР контроллингті пән ретінде дамыту.

2014-2015 жылдар
ALMU Контроллинг Орталығы негізінде контроллинг Ассоциациясын құру. Мемлекеттік құрылымдар мен мемлекеттік кәсіпорындарда, жеке және қоғамдық кәсіпорындарда контроллингті кеңінен енгізу.

 

 

Зертхана қызметкерлерінің басылымдары:

 

S.D.Tashenova - Kazakhstan model of controlling (Contrloller Magazine Sep 2012)

 

Баян Шапағатова – Орнықты дамуларға инвестициялар.

 

Ташенова С.Д. – Қазақстан Республикасында контроллингті дамытудың аймақтық тұстары

 

Исмұхамбетова З.Н. – Басқару есебі мен контроллингтің әрекеттестігі

 

Исмұхамбетова З.Н. - Контроллинг мекеме қызметін жоспарлаудың  жедел стратегиялық құралы ретінде.

 

Исмұхамбетова З.Н. – Жоспарлау мен бюджеттеу контроллингі

 

Исмұхамбетова З.Н. – МСФО сәйкес қаржылық есеп пен түсіндірме хатта ақпаратты жариялау, қаржыны бағалауда қаржы коэффициенті әдісін қолдану.

 

Исмұхамбетова З.Н. – Мекеменің қаржы жағдайын бағалауда қаржы коэффициенті әдістерін қолдану.

 

Исмұхамбетова З.Н. – Мекемені басқару жүйесіндегі менеджмент технологияясы.

 

Исмұхамбетова З.Н. – Компанияның қаржы жағдайын бағалауда қаржы коэффициенті әдістерін қолдану.

 

Исмұхамбетова З.Н. – Компанияны басқарудағы қаржылық есеп.

 

Чистякова К.С., Исмухамбетова З.Н. – Бухгалтерлік есепті сараптау мәселелері

 

Ташенова С. Д.- Бизнестегі контроллинг 

 http://www.slideshare.net/IAB_CRD/ss-17984295

 

Кенжалиев А. Д. – Кәсіпорындағы контроллинг

 http://www.slideshare.net/IAB_CRD/ss-17984306

 

Қазақстанда контроллингті одан әрі дамыту бойынша қадамдар.

 http://www.slideshare.net/IAB_CRD/ss-17985295