Тастандиева Нуржамал Бурибаевна

               

 

                 

                К.э.н., доцент кафедры «Экономика и Логистика»

                 Контакты: тел. 302 21 36

                 Эл. адрес: n_tastandieva@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проектах

 

1.«Групповой проект: «Финансовая устойчивость МАБ» - группа «Финансы» -стажеры «Болашак»

 

Публикации

1.      Опыт построения модели сводного финансового баланса союзной республики. // Модели и методы экономического и социального планирования. Сб. научных трудов НИИ АСПУ при Госплане  КазССР, Алма-Ата,1988г.- с. 98-107.

2.      О проектировании интегрированного комплекса  "Финансовое планирование". АСПР Госплана КазССР. //Проблемы создания единой автоматизированной  технологии планирования. Сборник научных трудов  НИИ АСПУ при Госплане  КазССР, Алма-Ата, 1989 г.,с. 50-61.                   

3.      Тест – студенттердің білімін бағалайтын кезеңнің бірі. //Студенттердің білімін бағалаудың рейтингтік жүйесі: тәжірибе, проблемалар, шешілуі Ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары //Алматы. 1997. 24-25 б.

4.      Связь между безработицей и доходом     //Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар қалыптасуы кезеңіндегі экономика дамуының концептуалды негіздері. 2б. ғылыми жинақтар, II б). //Алматы.  1997.30-32 б.

5.      Еңбек нарығындағы жағдай мен жұмыссыздық . //Қазақстанның өтпелі нарық жағдайындағы макроэкономикалық проблемалары: теоретикалық және практикалық аспектілер. //Алматы, 1997, 28-30 б.

6.      Развитие рыночных отношений в зерновой отрасли Казахстана. // ХХ1 ғасыр табалдырығындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы (111 бөлім). М.Ауэзовтың 100 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. // Алматы. Экономика.1997. 82-84 б.

7.      Инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики. //Инвестиционные процессы в развитии экономики Республики Казахстан. Материалы Республиканской научно-практической конференции 18-19 июня 1999 г.//Алматы: Университет «Улагат»,1999. с.9-14

8.      Состояние экономики Казахстана и возможность ее интеграции. //Экономикалық реформалар: өтпелі кезеңнің ерекшеліктері.  Ғылыми еңбектер жинағы.// Алматы. Экономика.1999.14-20б.

9.      Экономические связи Казахстана с республиками СНГ. //Ашық нарықтық экономикасының дамуы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалары, халықтар бірлігі және ұлттық тарих жылына арналған. //Алматы, 1999, 204-209 б.

10.  Математическое моделирование разомкнутой экономической системы. // Қазахстан ғасырлар тоғысында: реалдар және болашақтағы жоғарғы экономикалық білім беру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалары. Ғылыми еңбектер жинағы //Алматы: Экономика,1999, 208-214 б.

11.  Рождение капитала в условиях макроэкономической интеграции. //Журнал “КазМБА Жаршысы“, №4, 1999, 67-70 б.

12.  Интеграция как фактор усиления конкурентоспособности. //Научные труды экономистов Казахстана о развитии конкурентоспособности местного бизнеса. Сборник паучных трудов. //Астана, 2003, 223-234 б.

13.  Практикалық сабақтарды жүргізудің кейс-технологиясы.//Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясының Жаршысы. Ғылыми журнал.№1(6) 2003.144-148 б.  Алматы

14.  Қазақстан Республикасындағы экономикалық өсудің барысы.//Жедел жаңару жолындағы экономикалық бағдарлар (IV бөлім). Т.Рысқұловтың 110 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік канференция 18-20 мамыр 2005ж. //Алматы.Экономика. 2005.-142-148б.

15.  Конкурентоспособность  и особенности национального  хозяйства экономики    РК. // «Бірінші Рысқұлов Оқулықтары».  Халықаралық ғылыми -зерттеу конференциясының мақалалары, 2-Бөлім. 18-20 мамыр 2006 ж. //Алматы.Экономика. 2006.-142-148 б.

16.  Анализ переговорного процесса вступления Казахстана в ВТО//«Қазахстанда экономикалық ой-сананың дамуы»   - белгілі ғалым э.ғ.д., профессор Қабдиев Дуйсенхан Кабдиевичтің 80-жылдық мерейтойына арналған. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Ғылыми еңбектер жинағы //Алматы: Экономика, 2006.

17.  Конкурентоспособность как основной фактор интеграции //Социально-экономические и правовые проблемы в условиях вхождения Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Материалы международной научно-практической конференции. (11 мая 2007 г.) //Алматы: Научное издание Казахская Академия Труда и Социальных Отношений, 2007,сс.112-116

18.  Алыс қашықтықтан оқытудың тиімді және тиімсіз тұстары//Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды жаңарту және әдістемелік қамтамасыз ету. ІІІ-ші Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның мақалалары. 2-ші бөлім. 24-25 қаңтар 2008ж.//Алматы. «Экономика баспасы» ЖШС, 2008, 327-333б.

19.  «Қазақстан және жаhандану: жаңа  көзқарастар мен ақиқаттар» //Журнал “КазЭУ Хабаршысы“, №2(62), 2008,263-266 б. 

20.  Интеграциялық үрдістер дамуының Макро- және мезодеңгейдегі аспектілері.// «III- Рысқұлов оқулары»: «Бизнес, ғылым, білім: ынтымақтастық қырлары».  Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары, 4-Бөлім,19-23 мамыр 2008ж. //Алматы.ТОО «Эверо». 2008.172-177 б.

21.  Интеграциялық үдерістердегі  транспорттың құрамдас факторлары.//«Көлік-коммуникациялық кешенінің дамуының қаржы-экономикалық механизмін жетілдіру» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары,  2-том. 30 мамыр 2008ж.//Алматы: М.Тынышбаев атындағы ҚазККА, 2008, 271-275б 

22.  «Әлемдік дағдарыстың макро-микроэкономика пәндеріне әсері»// «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-ІV-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары. 3-бөлім. 2009жылғы 20-21 қаңтар.//Алматы. «Экономика баспасы» ЖШС, 2009, 205-208   бет.

23.  «Экономиканың теңгерімдік жаһандану үлгісі және әлемдік дағдарыстар себептері».//«IV – Рысқұлов оқулықтары»: «Ғаламдық экономикалық дағдарыс: себептері, мәні және еңсеру жолдары» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция.  2009жылғы 25-27 мамыр. // 2–бөлім,  Алматы.   «Экономика баспасы» ЖШС. 2009.  95-104 бет.

24.  «Оқу үдерісіне қолданылатын терминдерді қазақ тіліне аудару мәселелері»// «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-V-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары. 3-бөлім. 2010жылғы 20-21 қаңтар.//Алматы. «Экономика» баспасы ЖШС, 2010, 25-28   бет.

25.  «Әлемдік жаһанданудағы Қазақстанның транзиттік жағдайы»//Журнал “ҚазЭУ хабаршысы“, №1(73). 2010ж.- 470-473б.

26.  «Қазақстанның ДСҰ-на кіру проблемалары және еркін сауданың тиімділігі».//Казахский Национальный педагогический университете им.Абая: «Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси: углубление экономической интеграция» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция.  2010 жылғы 28 қазан. //  Алматы.   «КазНПУ баспасы». 2010. 71-76  бет.,

27.  «Интеграциялық үдерістерді бағалау».//«V – Рысқұлов оқулары»: «Жаһанданушы әлемдегі экономикалық жүйенің трансформациясы». Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары.  2011 жылғы 20-23 қаңтар. // 4–бөлім,  Алматы.   «Экономика баспасы» ЖШС. 2010.  335-341 бет.

28.  «Қазақстанның сыртқы саясаты» Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII.// КазЭУ им. Т.Рыскулова.  Алматы.  «Экономика» ЖШС,  2010, 37-40б.

29.  «Қазақстан мен БҰҰ-ның арасындағы қатынастар» // Сборник материалов Международной научно-практи-ческой конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII. КазЭУ им. Т.Рыскулова. Алматы.  «Экономика» ЖШС,  2010, 74-78б.

30.  «Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығы» // Сборник материалов Международной научно-практи-ческой конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII. КазЭУ им. Т.Рыскулова. Алматы.  «Экономика» ЖШС,  2010, 92-97б.

31.  «Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына қадам басуы» // КазЭУ им. Т.Рыскулова. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII. Алматы.  «Экономика» ЖШС,  2010, 61-66б.

32.  «Қазақстанның Халықаралық Ұйымдардағы орны» // Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII. КазЭУ им. Т.Рыскулова.Алматы.  «Экономика» ЖШС,  2010, 178-182б.

33.  «Ғаламдану жағдайындағы білім беруді жаңғыртуға ақпарат білім беру ресурстары» // «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-VI-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары. 4-бөлім. 2011жылғы 20-22 қаңтар.//Алматы. «Экономика» баспасы ЖШС, 2011, 19-23   бет.

34.  «Ғаламдану қазақстан экономикасының инновациялық дамуының факторы ретінде»// «Факторы инновационного развития современной экономики».Экономические исследования/Под ред.д.э.н.,профессора А.А.Абишева, к.э.н. С.С.Таменовой,- Алматы: Экономика, 2011. -262-277   бет.

35.  «Қазақстанның ДСҰ-на кіру салдарының аграрлық сфераға әсері» // Журнал «АльПари», №2-3 (65-66), 2011ж. 197-201б.

36.  «Агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық дамуы»// «ХХ лет независимости Казахстана:наука и образование глазами будущих бизнес-лидеров»- Материалы V Международной научно-практической студенческой конференции «Молодые акулы бизнеса» 10 февраля 2012г. Часть І, Алматы, 2012, с.98-102

37.  «Жоғарғы білім саласындағы ғаламданудың жаңа тұстары» /«Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-VIІ-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары. 2-бөлім. 2012жылғы 25-27 қаңтар.//Алматы. «Экономика» баспасы ЖШС, 2012, 142-146   бет.

38.  «АПК как элемент интегрированной экономики» // Материали за VIII  международна научна практична конференция, «Найновите науни постижения»,  2012. 17-25 март 2012година. Том 10. Икономики. София. «БялГРАД-БГ» ООД. –стр. 27-30

39.  «Развитие логистических систем в АПК» Материалы международной научно-теоретической конференции  КазУМО и МЯ  на тему: «Экономика и менеджмент знаний: глобальный контекст и казахстанские реалии». 20 апреля 2012г. //Алматы: Научное издание КазУМО и МЯ, 2012, с.670-674 

40.  «Агро өнеркәсіп кешеніндегі логистикалық жүйенің дамуы»// Журнал «АльПари», №1-2 (69-70) , 2012ж.  174-176 б.

41.  «Инновационая направленносить аграрной политики как фактор экономического роста в отраслях АПК в Казахстане»//Двенадцатые Друкеровские чтения:Современный экономический рост:Теория и моделирование. Материалы международной научно-практической конференции. –Москва, 2012г. С.411-418

42.  «Қаржылық тұрақсыздық кезіндегі қазақстандағы тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу проблемасы (Алматы облысының мысалында)» // «VІ – Рыскуловское чтение»: «Социально-экономическая модернизация  Казахстана в условиях глобальной финансовой нестабильности». Материалы международной научно-практической конференции.  16-18 май 2012г. // Алматы. ТОО  «Экономика». 2012.  Стр.502-506 .

43.  «Қазақстандағы аграрлық секторды дамытудың басты бағыттарына талдау»//Институт  экономики Комитета Науки МОН РК.  Экономика:стратегия и практика. Научное издание. №2 (22) -Алматы.  2012. 48-53б.

44.  «Ғаламдану процесстеріне көзқарастар мен талдаулар» //КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ. Научное издание. Вестник КазНУ. Серия экономическая №4(92), 2012. 38-41Б.

45.  «Ауыл шаруашылығы кешеніндегі кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері»// «КазЭУ Хабаршысы»-«Вестник КазЭУ», №4(88), 2012. 100-104Б.

46.  «Безработица  как фактор,  влияющий на экономику государства» // Вестник  КНУ им. Ж.Баласагына: - Специальный выпуск.- Бишкек: КНУ им. Ж.Баласагына, 2012. С. 349-352

47.  «Экономические проблемы общества в периоде развитии»// Журнал «Ізденіс- Поиск» , Научный журнал МОН РК. №42)/2012. С.150-153

48.  Теоретические и правовые аспекты социального партнерства в РК//Партнерство бизнеса и НПО для эффективного решения социальных проблем. Материалы международной конференции. 20ноября 2012г.Экспертный Центр НПО при  МАБ.С.109-114

49.  Қазақстан республикасындағы әлеуметтік серіктестіктің теоретикалық және құқықтық аспектілері. //КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ. Научное издание. Вестник КазНУ. Серия экономическая №6(100), 2013. 20-25Б.

50.  «Кредитование субъектов АПК». //Финансово-экономический справочник фермера: справочно-методическое пособие.//Под редакцией д.э.н., проф. Темирбековой А.Б.- Алматы: МА, 2013.-260с.

51.  «Участники агробизнеса и мотивы их интеграции» -Materialy IХ  Miedzynarodowej Naukowi-praktycznej konferencji: «Dinamika naukowych badan–2013»- Volume 3.  Ekonomiczne nauki: Przemysl.Nauka I studia.  (Польша), 07-15 lipca 2013, Стр. 46-47.

52.  «Опыт инновационной деятельности  образовательного учреждения» - Международной научно-практической конференции «Тенденции и динамика развития инноваций в образовании» в ОАНО «ИМЭФ» 22 апреля 2014. г.Астрахань. Россия. Стр. 135-141.

53.  «Инновационные технологии образования в обеспечении качества обучения» - Международной научно-практической конференции «Тенденции и динамика развития инноваций в образовании» в ОАНО «ИМЭФ» 22 апреля 2014. г.Астрахань. Россия. Стр. 7-12.

«Условия для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане»./Сборник статей:  VII Международной студенческой научно-практической конференции «Молодые акулы бизнеса». МАБ . Алматы, 28 апреля 2014 г. Стр. 25-28

 

Учебно-методические пособия

1.Микро - және макроэкономика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі  //Алматы, 1995ж.

2.“Макроэкономика” пәні бойынша экономикалық мамандықтардың 2 курс студенттеріне арналған оқу бағдарламасы. (Автормен бірге) //Алматы, КазМБА, 1999. 49б.

3.Микроэкономика және Макророэкономика терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. (Авторлар құрамында).-Алматы, 2003, - 92б.

4.“Макроэкономика“ пәні бойынша 2 курс студенттерінің курстық жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы, 2004, - 34б.

5.“ Макроэкономика“ курсы бойынша MacroSolve ver3.1 қолданбалы бағдарламалар ортасындағы зертханалық жұмысты орындау жөніндегі оқу құралы. –Алматы, Экономика, 2004-92б

6.“Микроэкономика“ пәндерінің типтік оқу бағдарламасы, қазақша және орысша, 2 кредит.//050508-“Есеп және аудит“ мамандығы бойынша ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 1-бөлім (базалық пәндер). (Авторлар құрамында). //Алматы: Экономика,2006,с. 51-86

7.“Макроэкономика“  пәндерінің типтік оқу бағдарламасы, қазақша және орысша,2 кредит.//050508-“Есеп және аудит“ мамандығы бойынша ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 1-бөлім (базалық пәндер) (Авторлар құрамында)//Алматы: Экономика,2006,с. 87-110

8.“Макроэкономика“ пәні бойынша 2 курс студенттерінің курстық жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқау. //Алматы: Экономика,2007, - 17б.

9.Макроэкономика. Оқу құралы.  Ә.Ә.Әбішев, Қ.А.Хубиевтің оқу құралынан типтік бағдарламаға сәйкес ықшамдалып алынған варианты. (Автордың редакторы.) //Алматы. «Экономика баспасы» ЖШС. 2008. 368б.