Тастандиева Нуржамал Бурибаевна

К.э.н., доцент

 

Раб.тел.: 8 (727)302 21 36

 

 

Эл.адрес: n_tastandieva@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Биография, научная деятельность
  • Публикации
  • Преподавание
  • Награды, гранты

 

Публикации

 

1. «Оқу үдерісіне қолданылатын терминдерді қазақ тіліне аудару мәселелері»// «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-V-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары. 3-бөлім. 2010жылғы 20-21 қаңтар,2010//Алматы

 

2. «Әлемдік жаһанданудағы Қазақстанның транзиттік жағдайы»//Журнал "ҚазЭУ хабаршысы",2010

 

3. «Қазақстанның ДСҰ-на кіру проблемалары және еркін сауданың тиімділігі».//Казахский Национальный педагогический университете им.Абая: «Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси: углубление экономической интеграция» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция.  2010 жылғы 28 қазан,2010 //  Алматы

 

4. «Интеграциялық үдерістерді бағалау».//«V – Рысқұлов оқулары»: «Жаһанданушы әлемдегі экономикалық жүйенің трансформациясы». Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары.  2011 жылғы 20-23 қаңтар, 2010 // 4–бөлім,  Алматы

 

5. Қазақстанның сыртқы саясаты» Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. Том VII,2010// КазЭУ им. Т.Рыскулова.  Алматы

 

6. «Ғаламдану жағдайындағы білім беруді жаңғыртуға ақпарат білім беру ресурстары» // «Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-VI-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары,2011

 

7. "Ғаламдану қазақстан экономикасының инновациялық дамуының факторы ретінде"// "Факторы инновационного развития современной экономики",2011

 

 

8. Каз.ДСҰ-ға кіру AlPari. 2011

 

9. "Агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық дамуы»// «ХХ лет независимости Казахстана:наука и образование глазами будущих бизнес-лидеров",2012

 

10. «Жоғарғы білім саласындағы ғаламданудың жаңа тұстары» /«Үздіксіз экономикалық білім беру: оқытуды және әдістемелік қамтамасыз етуді модернизациялау»-VIІ-Республикалық оқу-әдістемелік конференцияның материалдары, 2012

 

11.  «АПК как элемент интегрированной экономики» // Материали за VIII  международна научна практична конференция, "Найновите науни постижения",2012

 

12. «Агро өнеркәсіп кешеніндегі логистикалық жүйенің дамуы»// Журнал "АльПари", 2012

 

13.  «Инновационая направленносить аграрной политики как фактор экономического роста в отраслях АПК в Казахстане»//Двенадцатые Друкеровские чтения: Современный экономический рост: Теория и моделирование, 2012

 

14. Современный экономический рост: Теория и моделирование. Материалы двенадцатых Друкеровских чтений, 2012

 

15. «Қаржылық тұрақсыздық кезіндегі қазақстандағы тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу проблемасы (Алматы облысының мысалында)» // «VІ – Рыскуловское чтение»: «Социально-экономическая модернизация  Казахстана в условиях глобальной финансовой нестабильности». Материалы международной научно-практической конференции.  16-18 май 2012г

 

16. «Қазақстандағы аграрлық секторды дамытудың басты бағыттарына талдау»//Институт  экономики Комитета Науки МОН РК.  Экономика:стратегия и практика. Научное издание. №2 (22), 2012

 

17. «Ғаламдану процесстеріне көзқарастар мен талдаулар» //КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ. Научное издание. Вестник КазНУ, 2012

 

18. «Ауыл шаруашылығы кешеніндегі кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері»// «КазЭУ Хабаршысы»-«Вестник КазЭУ», №4(88), 2012. 100-104Б.

 

19. Безработица  как фактор,  влияющий на экономику государства» // Вестник  КНУ им. Ж.Баласагына: - Специальный выпуск.- Бишкек: КНУ им. Ж.Баласагына, 2012 

 

20. «Экономические проблемы общества в периоде развитии»// Журнал «Ізденіс- Поиск» , Научный журнал МОН РК. №42, 2012

 

21. Теоретические и правовые аспекты социального партнерства в РК//Партнерство бизнеса и НПО для эффективного решения социальных проблем. Материалы международной конференции. 20ноября 2012г.Экспертный Центр НПО при  МАБ, 2012

 

22. Қазақстан республикасындағы әлеуметтік серіктестіктің теоретикалық және құқықтық аспектілері. //КазНУ имени АЛЬ-ФАРАБИ. Научное издание. Вестник КазНУ. Серия экономическая №6(100), 2013

 

23. «Кредитование субъектов АПК». //Финансово-экономический справочник фермера: справочно-методическое пособие.//Под редакцией д.э.н., проф. Темирбековой А.Б., 2013

 

24. «Участники агробизнеса и мотивы их интеграции» -Materialy IХ  Miedzynarodowej Naukowi-praktycznej konferencji: «Dinamika naukowych badan–2013»- Volume 3.  Ekonomiczne nauki: Przemysl.Nauka I studia.  (Польша), 07-15 lipca 2013

 

25. «Опыт инновационной деятельности  образовательного учреждения» - Международной научно-практической конференции «Тенденции и динамика развития инноваций в образовании» в ОАНО «ИМЭФ» 22 апреля 2014. г.Астрахань. Россия.

 

26. Problems and ways of perfection of agroindustrial complex of Kazakhstan in terms of integration, A.B.Temirbekova, A.T.Uskelenova, N.B.Tastandieva, P.Orynbet, N.A.Aldabergenov. IAB, Kazakhstan, Almaty, 2014

 

27. «Условия для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане»./Сборник статей:  VII Международной студенческой научно-практической конференции «Молодые акулы бизнеса». МАБ . Алматы, 28 апреля 2014 г.

 

28. А.Б. Темирбекова, Н.Б. Тастандиева - Развитие логистически систем в АПК

 

(Подробнее Публикации Тастандиевой Н.Б.)

 

Участие в проектах

 

1.«Групповой проект: «Финансовая устойчивость МАБ» - группа «Финансы» -стажеры «Болашак»

 

Учебно-методические пособия

1.Микро - және макроэкономика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі  //Алматы, 1995ж.

2.“Макроэкономика” пәні бойынша экономикалық мамандықтардың 2 курс студенттеріне арналған оқу бағдарламасы. (Автормен бірге) //Алматы, КазМБА, 1999. 49б.

3.Микроэкономика және Макророэкономика терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. (Авторлар құрамында).-Алматы, 2003, - 92б.

4.“Макроэкономика“ пәні бойынша 2 курс студенттерінің курстық жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы, 2004, - 34б.

5.“ Макроэкономика“ курсы бойынша MacroSolve ver3.1 қолданбалы бағдарламалар ортасындағы зертханалық жұмысты орындау жөніндегі оқу құралы. –Алматы, Экономика, 2004-92б

6.“Микроэкономика“ пәндерінің типтік оқу бағдарламасы, қазақша және орысша, 2 кредит.//050508-“Есеп және аудит“ мамандығы бойынша ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 1-бөлім (базалық пәндер). (Авторлар құрамында). //Алматы: Экономика,2006,с. 51-86

7.“Макроэкономика“  пәндерінің типтік оқу бағдарламасы, қазақша және орысша,2 кредит.//050508-“Есеп және аудит“ мамандығы бойынша ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 1-бөлім (базалық пәндер) (Авторлар құрамында)//Алматы: Экономика,2006,с. 87-110

8.“Макроэкономика“ пәні бойынша 2 курс студенттерінің курстық жұмыс жасауға арналған әдістемелік нұсқау. //Алматы: Экономика,2007, - 17б.

9.Макроэкономика. Оқу құралы.  Ә.Ә.Әбішев, Қ.А.Хубиевтің оқу құралынан типтік бағдарламаға сәйкес ықшамдалып алынған варианты. (Автордың редакторы.) //Алматы. «Экономика баспасы» ЖШС. 2008. 368б.